Informacje
Napisał: Administrator dnia 10/27/14

Witamy wszystkich na GranicaSportu.pl

Regulamin Forum GranicaSportu.pl
Napisał: Kenji dnia 10/11/14

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nieznajomość regulaminu oraz równość wobec zasad
 2. Multikonta
 3. Zmiany w treści regulaminu
 4. Decyzje Administracji

§2 NIEDOZWOLONE TREŚCI
 1. Ogólne
 2. Linki
 3. Odpowiedzialność
 4. Kary

§3 PROWADZENIE DYSKUSJI
 1. Tematy
 2. Posty

§4 UŻYTKOWNICY
 1. Nick
 2. Pola profilu
 3. Avatary i Sygnatury

§5 INNE
 1. Odwołania
 2. Amnestia


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Posiadanie konta na forum jest przywilejem, który w przypadku niestosowania się do zasad regulaminu może zostać odebrany.
Większość kwestii reguluje ten właśnie regulamin, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nim oraz przestrzeganie go.
W przypadku nieujęcia czegoś w regulaminie ostateczna decyzja należy do administracji GranicaSportu.pl

1. Nieznajomość regulaminu oraz równość wobec zasad
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jego złamania.
Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika forum w tym administracji, jednak z racji wykonywania pracy posiadają wobec niektórych zasad rozszerzone uprawnienia.

2. Multikonta
Konto od momentu rejestracji może być używane tylko i wyłącznie przez jego założyciela. Każdy użytkownik może korzystać tylko z jednego konta na forum.
Posiadanie więcej niż jednego konta karane będzie stałą blokadą.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy użytkownicy współdzielą Komputer bądź adres IP. W tym przypadku mogą zalegalizować swoje multikonta zgłaszając ten fakt administracji.

3. Zmiany w treści regulaminu
Regulamin może ulegać zmianie w trakcie funkcjonowania forum. Zmiany wprowadzone w regulaminach zostaną opublikowane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

4. Decyzje Administracji
Administracja Forum zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie dowolnego aspektu Forum GranicaSportu.pl bez konieczności podania przyczyny. Są to w szczególności:
- usunięcie/zmodyfikowanie konta użytkownika forum,
- zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika forum,
- nadanie, usunięcie lub zmodyfikowanie ostrzeżenia nadanego użytkownikowi forum,
- akcje moderatorskie (np. usunięcie tematu lub postu),
- wyłączenie forum,
- inne.

Decyzje Administratora Forum są ostateczne. Odwołania od owych decyzji należy kierować do danego administratora wraz z uzasadnieniem.

§2 NIEDOZWOLONE TREŚCI
Na forum zabronionym jest zamieszczanie na treści niedozwolonych przez ten regulamin jak również treści łamiących polskie prawo.

1. Ogólne
Na forum (tzn. w postach, tytułach tematów, nickach, avatarach, sygnaturach, screenach, polach profilu, itd.) niedozwolonym jest umieszczanie treści:
 • Treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich tj. pornografii,
 • Brutalnych, z wyjątkiem treści bezpośrednio związanych z sztukami walki,
 • Wulgarnych (również w postaci pseudocenzury), jak również gróźb odnoszących się do życia realnego,
 • Wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz innych przejawów dyskryminacji,
 • Ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze, lub nienawiści,
 • Łamiących prawo (np. prawo autorskie i pokrewne, prawo o ochronie danych osobowych) oraz propagujących łamanie prawa (zachęcanie do jego łamania),
  Ustawa z dn. dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 roku ze zm.).
 • Zawierających reklamy (produktów i usług) przynoszące komuś korzyści materialne,
 • Propagujących alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające w tym środki stosowane do dopingu,
 • Innych, które naruszają zasady współżycia społecznego (np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery) oraz działania na szkodę forum.

Dodatkowo zabrania się:
 • Rozpowszechniania korespondencji z administracja,
 • Rozpowszechniania korespondencji z innym użytkownikiem bez jego zgody,
 • Włamywania się na cudze konta,
 • Handlu kontem,
 • Podszywania się pod innych użytkowników w tym administracji.

2. Linki
Zabrania się zamieszczania wszelkich linków, których treść naruszać będzie niniejszy regulamin.

3. Odpowiedzialność
Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników. Dołoży jednak wszelkich starań by treści łamiące regulamin były usuwane.

4. Kary
W przypadku złamania zasad forum przez użytkownika może zostać nałożona na niego kara. Rodzaje kar pozostają wewnętrznymi ustaleniami obsługi Forum i nie są one podawane do publicznej wiadomości.

§3 PROWADZENIE DYSKUSJI
Forum powstało z myślą o użytkownikach by mogli wymieniać się opiniami, prowadzić dyskusje oraz aby administracja mogła przekazywać istotne informacje.

1. Tematy
 • Tematy należy zakładać w odpowiednim dziale. W razie wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego działu, można zasięgnąć porady moderatora,
 • Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy w danym dziale forum znajduje się już temat o identycznej treści lub rozwiązujący dany problem,
 • Zabrania się zakładania identycznych tematów w różnych działach forum (spam),
 • Tytuł tematu musi informować o jego treści.

2. Posty
 • Posty nie mogą zawierać treści wymienionych w - §2 Niedozwolone treści,
 • W przypadku udzielania odpowiedzi nie należy zbaczać z tematu (offtopic),
 • Udzielając odpowiedzi należy używać konstruktywnej krytyki, należy uszanować gusta i zdanie innych użytkowników,
 • Sprawy prywatne lub wymagające reakcji określonej osoby należy załatwiać poprzez Prywatną Wiadomość,
 • Zabroniony, jest pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś należy użyć opcji EDYTUJ, wyjątek stanowi odpowiedź w temacie po upływie 24 godzin od poprzedniej odpowiedzi,
 • Zabrania się nadużywania opcji edycji tekstu. Treść wiadomości musi być przejrzysta oraz łatwo czytelna,
 • Niedozwolone jest wchodzenie w kompetencje moderatorów i zachowywanie się jak członkowie obsługi forum,
 • Niedozwolonym jest niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu, litery, znaku lub emotikony. Zakaz ten dotyczy także tytułów tematów, sygnatur i nicków,
 • Zabronionym jest pisanie postów nic nie wnoszących do dyskusji,
 • Na forum jedynym językiem, jakim należy się posługiwać jest język polski. Inne języki mogą być wykorzystywane jedynie do zaprezentowania nazw, pojęć sentencji.
  Należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie kaleczyć celowo naszego pięknego języka,
 • Nie wolno cytować długich postów, zdjęć oraz filmów/

§4 UŻYTKOWNICY

1. Nick
Każdy użytkownik forum zobowiązany jest do korzystania z nicku (loginu) nie zawierającego niedozwolonych treści oraz znaków specjalnych.
Administracja ma prawo zmiany nicku.

2. Pola profilu
W polach tych zabronione jest zamieszczanie niedozwolonych treści.
Administracja ma prawo zmiany pól profilu.

3. Avatary
Avatar każdego użytkownika forum musi spełniać poniższe kryteria:
 • Maksymalna szerokość obrazka wynosi 150 pikseli, maksymalna wysokość to również 150 pikseli,
 • Maksymalna objętość grafiki to 20kb,
 • Brak raptownych, szybkich oraz błyskających animacji,
 • Nie może zawierać niedozwolonych treści.
Administracja ma prawo usunąć Avatar jak również nałożyć blokadę uniemożliwiającą jego ustawienie.

4. Sygnatury
Sygnatura każdego użytkownika forum musi spełniać poniższe kryteria:
 • Maksymalna szerokość obrazka wynosi 400pikseli, maksymalna wysokość to 150 pikseli,
 • Maksymalna objętość grafiki to 20kb,
 • Może zawierać maksymalnie jeden obrazek,
 • Może zawierać maksymalnie do 3 linii tekstu,
 • Maksymalna wielkość czcionki w sygnaturze - 22.
 • Nie może mieć raptownych, szybkich lub błyskających animacji,
 • Bezwzględny zakaz zamieszczania linków do stron zewnętrznych, wyjątek stanowią linki do stron znajdujących się w domenie GranicaSportu.pl,
Administracja ma prawo usunąć Sygnaturę jak również nałożyć blokadę uniemożliwiającą jej ustawienie.

Wyjątki:
Administracja może posiadać większą ilość obrazków, jeśli te nie utrudniają korzystania z forum.

§5 INNE

1. Odwołania
Wszelkie odwołania od otrzymanych ostrzeżeń oraz zapytania o czas trwania blokady przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez [...]

2. Amnestia
Na prośbę użytkownika ostrzeżenie może zostać usunięte przez Administratora, jeśli ten uzna to za stosowne.

Witamy !
Napisał: Administrator dnia 09/27/14

Witamy na granicasportu.pl